อาจารย์ DR. CHANADDA PETCHPRAYOON

Academic Titleอาจารย์
UniversityKing Monkut's University of Technology North Bangkok
Faculty/Bureau/Instituteคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
Department/Bureau/Divisionภาควิชามนุษย์ศาสตร์
Course and Division-

Year Degree Obtained Major School/University Country
2560การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2548ไม่ระบุไม่ระบุ
2542ไม่ระบุไม่ระบุ
Academic Works and Papers
No. Project Researcher Fund Name Year
No. Publication Researcher Journal Volume Number Publication Database Year
No. Proceeding Conference Name Researcher Publication Database Year
Academic Works Statistics