รองศาสตราจารย์ ดร. สักรินทร์ อยู่ผ่อง

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาสังคมศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม (มหาบัณฑิต)

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2551ปริญญาเอกวิจัยและพัฒนาหลักสูตรไทย
2528อนุปริญญาไม่ระบุไทย
2526มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ไม่ระบุไทย
2524มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ไม่ระบุไทย
2521ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
543ปริญญาโทบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ