ศาสตราจารย์ ดร. มานพ ชูนิล

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชามนุษย์ศาสตร์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2543ปริญญาเอกจิตวิทยาThe University of new south walesออสเตรเลีย
2535ปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทย
2529ปริญญาโทสังคมศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลไทย
ปริญญาตรีมัธยมศึกษา วิชาเอก จิตวิทยา สังคมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย/บริการวิชาการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ หนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) ISBN
สถิติผลงานทางวิชาการ