อาจารย์ ดร. ภาตย์ สังข์แก้ว

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาสังคมศาสตร์
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ > กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์
Microeconomics, History of economic thought, Economic Development

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2562ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ไทย
2556ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ไทย
2555ปริญญาตรีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ