อาจารย์ ปริยากร กิจวิไลรัตน์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2560ปริญญาโทTeaching English as a Foreign Languageจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทย
2557ปริญญาตรีBusiness English Communicationมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ