อาจารย์ ดร. กุลญาณี จงใจรักษ์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2555ปริญญาเอกTranalation StudiesUniversity of Londonสหราชอาณาจักร/อังกฤษ
2553ปริญญาโทการแปลSOAS University of Londonสหราชอาณาจักร/อังกฤษ
2549ปริญญาตรีภาษาจีนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ