ชัยวัฒน์ พ่วงสุข

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาสำนักงานคณบดี

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2547ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีโรงเรียนพาณิชยการบางอ้อไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ