นิติรัฐ สุวรรณเกษา

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาสำนักงานคณบดี

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2548ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ