อาจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศุภศรี

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2559ปริญญาเอกภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ