อาจารย์ ดร. วิศลย์ธีรา เมตตานนท์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2559ปริญญาเอกDoctor of Philosophy in Managementสหราชอาณาจักร/อังกฤษ
2542ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ไทย
2539ปริญญาตรีการประชาสัมพันธ์ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ