อาจารย์ อรัชพร เพ็ญศิริ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2562ปริญญาโทEnglish Language Studiesมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทย
2555ปริญญาตรีภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ