นภาอร เกษมจิต

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาสำนักงานคณบดี

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2563ปริญญาโทบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ไทย
2559ปริญญาตรีเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ไทย
2555ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิไทย
2553ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ไม่ระบุโรงเรียนบางเลนวิทยาไทย
ประถมศึกษาไม่ระบุโรงเรียนบ้านบางเลนไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ