อาจารย์ สุธิญา มะโน

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2557ปริญญาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ไทย
2550ปริญญาตรีภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ