อาจารย์ ดร. อัมพริกา วงศาโรจน์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2556ปริญญาเอกอังกฤษศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไทย
2550ปริญญาโทภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวรไทย
2542ปริญญาตรีสถิติประยุกต์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ