ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลนัทธ์ มีถาวร

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ > กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ > กลุ่มสาขาสังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์สันติภาพ (Peace Economics), การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า (Economic Development and Trade), การวิเคราะห์โครงการ/ความคุ้มค่า (Project/Feasibility Analysis), เศรษฐมิติ (Econometrics)

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2559ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ไทย
2548ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจไทย
2542ปริญญาตรีการบริหารธุรกิจไทย
จากปี ถึงปี ตำแหน่ง บริษัท ประเทศ
2559ปัจจุบันอาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวไทย
25562558ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ไทย
25482555อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไทย
25442548ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและโลจิสติกส์บริษัทเอนเกลฮาร์ด เคมแคท (ประเทศไทย) จำกัด นิไทย
25422544เลขานุการกรรมการผู้จัดการบริษัท เคดีทีเอส จำกัด กรุงเทพมหานครไทย
25422542พนักงานจัดซื้อบริษัทฟูจิคูระ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด นิคมไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ หนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) ISBN
ที่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน นักวิจัย ปีที่ประชาสัมพันธ์
สถิติผลงานทางวิชาการ