นิภาพร ธรรมชูเชาวรัตน์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาสำนักงานคณบดี

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2553ปริญญาโทบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ไทย
2543ปริญญาตรีการเงินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ