อาจารย์ ดร. ภูวดล คงทวี

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2561ปริญญาเอกการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทย
2555ปริญญาโทภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพมหาวิทยาลัยรังสิตไทย
2552ปริญญาตรีภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิตไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ