พรเพ็ญ รักชูชื่น

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาสำนักงานคณบดี

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2542ปริญญาตรีการเงิน การธนาคารมหาวิทยาลัยรามคำแหงไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ