ไสว เขมา

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาสำนักงานคณบดี

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2558ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีเทคนิคกรุงเทพพณิชยการไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ