อาจารย์ ดร. อริยาธรณ์ ฟองไพบูลย์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2561ปริญญาเอกการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทย
2548ปริญญาโทไม่ระบุไม่ระบุไทย
2542ปริญญาตรีไม่ระบุไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ