อาจารย์ ดร. วรวุธ ปลื้มจิตร

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2561ปริญญาเอกวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษาไทย
2553ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ไทย
2547ปริญญาตรีการบัญชีไทย
2545ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ