สมคิด ไขโพธิ์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาสำนักงานคณบดี

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2528อนุปริญญาไม่ระบุไม่ระบุไทย
2526มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ไม่ระบุไม่ระบุไทย
2523มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ไม่ระบุไม่ระบุไทย
2520ประถมศึกษาไม่ระบุไม่ระบุไทย
ปริญญาตรีการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ