รักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะ

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาสำนักงานคณบดี

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2554ปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)ไทย
2532ปริญญาตรีการจัดการทั่วไปวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ