ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรษา ตันติยะวงศ์ษา

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ > กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การประเมินโครงการ เศรษฐศาสตร์พัฒนาและวางแผน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2560ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ไทย
2544ปริญญาโทการจัดการไทย
2542ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ไทย
จากปี ถึงปี ตำแหน่ง บริษัท ประเทศ
2546ปัจจุบันอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไทย
25442546เจ้าหน้าที่สินเชื่อชั้นอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ไทย
25442544นักวิจัยผู้ช่วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ หนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) ISBN
ที่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน นักวิจัย ปีที่ประชาสัมพันธ์
สถิติผลงานทางวิชาการ