ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรษา ตันติยะวงศ์ษา

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาสังคมศาสตร์
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ > กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การประเมินโครงการ เศรษฐศาสตร์พัฒนาและวางแผน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2560ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไทย
2544ปริญญาโทการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไทย
2542ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทย
จากปี ถึงปี ตำแหน่ง บริษัท ประเทศ
25652565อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไทย
25652565เจ้าหน้าที่สินเชื่อชั้นอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ไทย
25652565นักวิจัยผู้ช่วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย/บริการวิชาการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ หนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) ISBN
ที่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน นักวิจัย ปีที่ประชาสัมพันธ์
สถิติผลงานทางวิชาการ