ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐพร อุตกฤษฏ์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
information forensics and warfare; information accessibility; innovation in education and training; risk assessment and project evaluation; human resource development

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2555ปริญญาเอกinformation and securityออสเตรเลีย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ รางวัลนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย สถานที่ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล นักวิจัย ปีที่ได้รับรางวัล
สถิติผลงานทางวิชาการ