ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ศักดิ์ศรี

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชามนุษย์ศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาความเชี่ยวชาญจิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาบุคลิกภาพ

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2555ปริญญาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ไทย
2549ปริญญาโทไม่ระบุไม่ระบุไทย
2545ปริญญาตรีไม่ระบุไม่ระบุไทย
จากปี ถึงปี ตำแหน่ง บริษัท ประเทศ
25652565ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย/บริการวิชาการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ