อาจารย์ ดร. สราวุฒิ สืบแย้ม

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2560ปริญญาเอกบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาไทย
2549ปริญญาโทบริหารอาชีวเทคนิคการศึกษาไทย
2543ปริญญาตรีระบบสารสนเทศไทย
2540ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ไทย
2538ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)การบัญชีไทย
2535มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ไม่ระบุไทย
2532ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ