หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทหน่วยงานภายนอกภายในประเทศ (รัฐ)
ประเทศไทย

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2552ปริญญาเอกไม่ระบุไทย
2548ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2545ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ