อาจารย์ ดร. พิชัย ปิ่นเพชร

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2564ปริญญาเอกภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทย
2547ปริญญาโทไม่ระบุไม่ระบุไทย
2541ปริญญาตรีไม่ระบุไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ