อุมาพร ชุ่มนาค

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาสำนักงานคณบดี

    • 02-5872096
ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2543ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไม่ระบุไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ