อาจารย์ ดร. วัชรี ไพสาทย์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาความเชี่ยวชาญEnglish language

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2561ปริญญาเอกการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทย
2548ปริญญาโทไม่ระบุไม่ระบุไทย
2542ปริญญาตรีไม่ระบุไม่ระบุไทย
จากปี ถึงปี ตำแหน่ง บริษัท ประเทศ
25652565อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระไทย
25652565นักวิชาการศึกษาศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสไทย
25652565freelance translatorfreelanceไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ