อาจารย์ โปรดปราณ ชลสาคร

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

    • 025872096
ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2544ปริญญาโทไม่ระบุไม่ระบุไทย
2540ปริญญาตรีไม่ระบุไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ