ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เติมเพชร สุขคณาภิบาล

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชามนุษย์ศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาความเชี่ยวชาญPhysical Educatio: Recreation, Sports and Health

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2555ปริญญาเอกพลศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทย
2546ปริญญาโทไม่ระบุไม่ระบุไทย
2543ปริญญาตรีไม่ระบุไม่ระบุไทย
จากปี ถึงปี ตำแหน่ง บริษัท ประเทศ
25652565อาจารย์KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOKไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย/บริการวิชาการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ