ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาลักษณ์ นครศรี

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาความเชี่ยวชาญLanguage Assessment, TEFL

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2551ปริญญาเอกไม่ระบุไม่ระบุไทย
2541ปริญญาโทไม่ระบุไม่ระบุไทย
2538ปริญญาตรีไม่ระบุไม่ระบุไทย
จากปี ถึงปี ตำแหน่ง บริษัท ประเทศ
2553ปัจจุบันอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไทย
2541ปัจจุบันอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ