รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
หลักสูตร สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2548ปริญญาเอกวิจัยและพัฒนาหลักสูตรไทย
2537ปริญญาโทบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาไทย
2527ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไม่ระบุไทย
2526อนุปริญญาไม่ระบุไทย
2524มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ไม่ระบุไทย
2522ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
543ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ