ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรธนา เทพจิต

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม (มหาบัณฑิต)

    • 025872096
ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2554ปริญญาเอกHuman Resource Developmentไทย
543ปริญญาโทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ