ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ ธาราวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาศิลปะและมนุษยศาสตร์ > กลุ่มสาขาปรัชญา
Applied linguistics, Genre analysis, Discourse analysis, Classroom research, Classroom interaction

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2552ปริญญาเอกApplied Linguistics and TESOLUniversity of Southamptonสหราชอาณาจักร/อังกฤษ
2545ปริญญาโทภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไทย
ปริญญาตรีภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวรไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ