แนวทางการจัดห้องเรียนสำหรับนักศึกษาด้าน​สถาปัตย​กรรม​ หลัง​วิกฤต​โรคระบาด​โค​วิด​19 กรณี​ศึกษา​คณะสถาปัตย​กรรม​และ​การออกแบบ​ มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​พระนคร​เหนือ​

วันที่ประชาสัมพันธ์16 ธันวาคม 2563
สถานที่ประชาสัมพันธ์Bacc
Event URL/Video URL