รองศาสตราจารย์ ดร. สักรินทร์ อยู่ผ่อง

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาสังคมศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม (มหาบัณฑิต)

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2551ปริญญาเอกวิจัยและพัฒนาหลักสูตรไทย
2543ปริญญาโทบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาไทย
2532ปริญญาตรีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาไทย
2528อนุปริญญาไม่ระบุไทย
2526มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2524มัธยมศึกษา ตอนต้นไม่ระบุไทย
2521ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ