ดร. รติ มณีงาม

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชามนุษย์ศาสตร์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2560ปริญญาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไทย
2557ปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไทย
2555ปริญญาตรีจิตวิทยาการแนะแนว ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ