รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ ชูนิล

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชามนุษย์ศาสตร์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2543ปริญญาเอกจิตวิทยาออสเตรเลีย
2536ปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไทย
2529ปริญญาโทสังคมศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขไทย
2525ปริญญาตรีมัธยมศึกษา วิชาเอก จิตวิทยา สังคมศึกษาไทย
2520มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2515ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
2512ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ หนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) ISBN
สถิติผลงานทางวิชาการ