อาจารย์ ดร. เกวลิน มะลิ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาสังคมศาสตร์
สาขาความเชี่ยวชาญEconomics of Development and Planning, Socio-Economics, Project Analysis and Evaluation, Industrial Economics

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2562ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไทย
2549ปริญญาโทธุรกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไทย
2547ปริญญาตรีสหวิทยาการสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทย
จากปี ถึงปี ตำแหน่ง บริษัท ประเทศ
25652565ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ.ไทย
25652565ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไทย
25652565ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไทย
25652565ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาไทย
25652565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไทย
25652565ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาไทย
25652565ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย/บริการวิชาการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน นักวิจัย ปีที่ประชาสัมพันธ์
สถิติผลงานทางวิชาการ