พิสิฐ เมธาภัทร

หน่วยงานภายนอกผู้เชี่ยวชาญชาวไทย (ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา)
ประเภทหน่วยงานภายนอกภายในประเทศ (รัฐ)
ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ