ปริยากร กิจวิไลรัตน์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2560ปริญญาโทTeaching English as a Foreign Languageไทย
2557ปริญญาตรีBusiness English Communicationไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ