ดร. กุลญาณี จงใจรักษ์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2555ปริญญาเอกTranalation Studiesอังกฤษ
2553ปริญญาโทการแปล อังกฤษ
2549ปริญญาตรีภาษาจีนไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ