ชัยวัฒน์ พ่วงสุข

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2547ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ