นิติรัฐ สุวรรณเกษา

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2548ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ