รชยา ศิริอินทร์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2545ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ