ดร. พรสวรรค์ ศุภศรี

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2559ปริญญาเอกภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ