ดร. วิศลย์ธีรา เมตตานนท์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาสังคมศาสตร์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2559ปริญญาเอกDoctor of Philosophy in Managementสหราชอาณาจักร
2542ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ไทย
2539ปริญญาตรีการประชาสัมพันธ์ ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ